Udělování svátosti nemocných

Co je svátost pomazání nemocných?

Nemocní se snažili Ježíše i jen dotknout, „protože z něho vycházela síla a všechny uzdravovala“ (Lk 6,19). Podobně i my zakoušíme Ježíšův uzdravující dotyk – skrze svátosti. Jedna ze sedmi svátostí je dokonce zvláštním způsobem určena k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání nemocných.

Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. (KKC 1499) Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří.

Kdo může přijmout svátost pomazání nemocných?

Tuto svátost může přijmout věřící člověk, který se pro nemoc nebo ve stáří dostává do blízkosti smrti tzn. každý nemocný a každý nad 60 let (i když nemoc neprožívá).

Vhodné je přijmout tuto posilu v případě závažné operace, nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu.

Udělování svátosti pomazání nemocných

V naší farnosti se uděluje tato svátost společně všem, kteří o to požádají, při bohoslužbě o 2. neděli velikonoční. Tato svátost je také příležitostně udělována při pravidelných měsíčních návštěvách nemocných duchovním správcem. O takovéto pravidelné návštěvy lze pana faráře požádat – kontakty

V případě zhoršení zdravotního stavu vašich blízkých je volání kněze důležitým projevem křesťanské lásky. Na faru je možné z tohoto důvodu volat kdykoliv.

Jaké jsou účinky pomazání nemocných?

  • spojuje nemocného s Ježíšovým utrpením
  • vlévá nemocnému útěchu, pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci
  • odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti smíření
  • uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše
  • připravuje na přechod do věčného života